Nhận diện luận điệu chống phá Đại hội XIII trên mạng xã hội

Trong những ngày gần đây, khi các bộ, ngành, địa phương đang tiến hành Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trên các trang mạng xã hội một số đối tượng cơ hội, bất mãn gia tăng các hoạt động chống phá. Trong đó, họ tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, dự thảo nghị quyết Đại hội, công tác nhân sự… nhằm phá hoại Đại hội XIII của Đảng.

Họ gia tăng hoạt động soạn thảo, tán phát các “Kiến nghị”, “Thư ngỏ”, “Thư góp ý” trên Internet đề nghị sửa đổi văn kiện Đại hội XIII và đường lối của Đảng. Nội dung được họ tập trung là xuyên tạc tình hình đất nước, thổi phồng những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của đất nước rồi quy kết, đổ lỗi nguyên nhân của những hạn chế ấy là do thể chế chính trị, sự yếu kém trong thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng. Cho rằng, đại hội lần này là thời cơ để Việt Nam đổi mới, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập và chỉ có thự hiện đa nguyên về chính trị, đa đảng thì mới có dân chủ thực sự. Mục tiêu mà họ hướng tới là nhằm kích động dư luận, lôi kéo những người thiếu bản lĩnh, nhẹ dạ, cả tin theo ý đồ của chúng, sâu sa hơn là phủ nhận, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Họ ra sức tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, vu khống, bôi nhọ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tung ra những luận điệu cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin đưa ra các nguyên tắc “đấu tranh giai cấp”, “tập trung dân chủ” là cổ vũ cho bạo lực, cho độc quyền, độc đoán, thủ tiêu dân chủ, không thể thúc đẩy xã hội phát triển; chủ nghĩa Mác – Lênin là một “học thuyết viễn vông, ảo tưởng”, “con đường xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang đi là trái với quá trình lịch sử – tự nhiên”; Việt Nam không cần chủ nghĩa Mác – Lênin, chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ…

Bên cạnh đó, họ còn đưa ra các luận điệu công kích vào vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng Đảng đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng lãnh đạo đất nước; duy trì sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc tài”, “độc đoán”, là “bóp nghẹt”, “thủ tiêu” dân chủ, thủ tiêu động lực phát triển đất nước.

Xuyên tạc, cho rằng việc bầu cử tại Đảng hội đảng bộ các cấp chỉ là hình thức trên “kịch bản” đã được chuẩn bị chu đáo; việc coi trọng “xây dựng chỉnh đốn hệ thống chính trị” gắn với chỉnh đốn Đảng trong Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII cho thấy, Việt Nam lo ngại về vai trò và sức mạnh của Đảng…

Một số người thì ngang nhiên đòi thay đổi cơ cấu tổ chức và thành phần của các cơ quan như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… để những tổ chức này được thành lập dựa trên sự tự nguyện của người dân, không chịu sự chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước; xóa bỏ hoặc thay đổi Điều 4 Hiến pháp. Đồng thời kêu gọi hoàn thiện kinh tế thị trường đúng nghĩa, không phải cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như Đảng, Nhà nước tuyên truyền để đảm bảo minh bạch.

Đặc biệt, họ tìm mọi cách công kích, đả phá, xuyên tạc công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Không chỉ tự “dựng lên” danh sách lãnh đạo cấp cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII như thể họ là người trong cuộc, chúng còn suy diễn rằng, việc quy hoạch cán bộ của Đảng không phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc mà chỉ là phục vụ “lợi ích nhóm”, là bước chuẩn bị cho con em, “vây cánh” tiến thân; Đại hội Đảng chỉ là hình thức, là một dịp “tái cơ cấu cán bộ theo lối phe cánh lợi ích nhóm”. Chúng cho rằng công tác cán bộ của Đảng là không dân chủ, thiếu minh bạch, làm theo kiểu “áo gấm đi đêm”, việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ chỉ nhằm “thanh trừng bè phái”, “đấu đá nội bộ”…

Tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ uy tín, danh dự, vu khống các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bằng cách dựng lên những câu chuyện sai sự thật về sức khỏe, bí mật đời tư, những “vi phạm” về đạo đức, lối sống, tham nhũng của các đồng chí lãnh đạo, dựng lên những câu chuyện doanh nghiệp “sân sau”… để xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, uy tín cán bộ, nhất là cán bộ có khả năng là ứng viên cho cấp ủy khóa mới các cấp, những người được quy hoạch, giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, vào các vị trí chủ chốt sau Đại hội XIII của Đảng.

Mục đích của chúng là nhằm gây nhiễu loạn thông tin, gây ra sự hiểu nhầm trong quần chúng nhân dân, làm mất lòng tin trong nhân dân vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở đó, lôi kéo những người thiếu hiểu biết, bất mãn, ngộ nhận tin theo, thậm chí có các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước cực đoan. Âm mưu thâm độc này được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn mới, kết hợp cả tư tưởng, lý luận, kinh tế, chính trị để chống phá ta từ bên trong lẫn bên ngoài, làm một bộ phận cán bộ, đảng viên tha hóa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từng bước làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ…

Có thể thấy rằng, những luận điệu trên không chỉ gây ra những hoang mang, hoài nghi, suy giảm niềm tin trong một bộ phận quần chúng, cán bộ, đảng viên với Đảng, Nhà nước và chế độ, mà còn gây ra những tác động, ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quá trình chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Bởi vậy, hơn lúc nào hết mỗi chúng ta cần nâng cao cảnh giác để nhận diện, phát hiện và ngăn chặn những luận điệu xuyên tạc, chống phá này.

Việt Nguyễn

Nguồn: Bản tin Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây