Nguyễn Quang A “kẻ xuyên tạc lịch sử và tên phản quốc”

Nguyễn Quang A, người được coi là sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, có bố là liệt sĩ nên nhờ đó anh ta được tạo điều kiện đi ăn học cả ở trong và ngoài nước. Tưởng rằng, với truyền thống và sự giáo dục, đặc ân của nhà nước thì Nguyễn Quang A sẽ trở thành một công dân có ích cho đất nước, nhưng ngược lại Nguyễn Quang A lại trở thành một con người lạc giống, nhận thức lệch lạc về lịch sử, phủ nhận những thành quả mà nhân dân Việt Nam đã đổ biết bao nhiều xương máu, nước mắt để có được như ngày nay. Đúng ngày vui của cả dân tộc thì Nguyễn Quang A lại có bài viết tiêu đề “cướp, lừa, bạo lực” với thông tin, lời lẽ xuyên tạc lịch sử, nhận thức cực ấu trĩ, lú lẫn về những thành quả, thắng lợi của cách mạng Việt Nam, nhất là về thắng lợi cách mạng tháng tám, cuộc cải cách ruộng đất và chính sách đất đai…

Nguyễn Quang A “kẻ xuyên tạc lịch sử và tên phản quốc”

Ông Nguyễn Quang A trong cuộc biểu tình hôm 29 tháng 6 ở Ba Lan

Thứ nhất, Nguyễn Quang A cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã cướp chính quyền hợp pháp của Chính phủ Trần Trọng Kim, Nguyễn Quang A có biết gì về Chính phủ Trần Trọng Kim: Chúng ta đều biết sau cuộc tập kích bất ngờ vào quân pháp đêm 9/3/1945, vấn đề quan trọng nhất với quân Nhật là duy trì “trật tự và ổn định” nhằm tìm nguồn cung ứng vật chất tại chỗ cho gần 100.000 lính Nhật và để phòng thủ. Tuy nhiên, đúng lúc đó bộ máy hành chính thực dân mà Nhật muốn kế thừa từ Pháp đã tan rã, vì thế việc lập một bộ máy cai trị tay sai bản xứ đặt ra như một đòi hỏi cấp bách và Chính phủ của Trần Trọng Kim ra đời trong bối cảnh đó.

Trong suốt quá trình thành lập, hoạt động, Chính phủ của Trần Trọng Kim  không quy tụ, phát huy được ý chí, sức mạnh của dân tộc, thực chất chỉ là một tổ chức bù nhìn, chịu sự bảo trợ, chi phối của Nhật…; Chính phủ của Trần Trọng Kim không thể là biểu tượng quy tụ ý chí độc lập của dân tộc Việt Nam, nên việc được Nhật trao độc lập không phảnh ánh tính chính danh chính trị của chính phủ này. Do vậy, nó chỉ là sản phẩm trực tiếp của chính sách chiếm đóng, cai trị của phát xít Nhật trước thất bại không tránh khỏi, nên việc chính phủ đó sớm cáo chung là điều tất yếu. Thời điểm đó, Mặt trận Việt Minh thành lập theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (5/1941) đã nhanh chóng phát huy vai trò của mình, có ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội, quy tụ được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Sự thật lịch sử đã rõ như ban ngày, chính sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc, ý chí của toàn dân khi được phát huy đến cao độ dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành động lực làm nên thắng lợi của cách mạng tháng tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thứ hai, Nguyễn Quang A cho rằng cải cách ruộng đất thực chất là cuộc ăn “cướp” và “lừa” của Đảng Cộng sản Việt Nam: Điểm lại về cuộc cải cách ruộng đất, chúng thấy nếu như trước năm 1945, dựa trên sự chiếm hữu ruộng đất, giai cấp địa chủ phong kiến bóc lột nông dân dưới nhiều hình thức như: địa tô, nợ lãi và thuê mướn bóc lột nhân công… Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập, Đảng chủ trương thực hiện cải cách ruộng đất từng phần, từng bước nhằm hạn chế sự bóc lột của thực dân, phong kiến, cải thiện đời sống cho nhân dân. Từ đó đã vĩnh viễn xóa bỏ chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất của bọn đế quốc bên ngoài, thực hiện quyền sở hữu ruộng đất của nông dân lao động, thực hiện nguyện vọng mà nông dân hằng mơ ước từ lâu đời là người cày có ruộng; đồng thời cũng vĩnh viễn phá bỏ quan hệ sản xuất phong kiến, giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và mở đường cho công thương nghiệp phát triển. Nhờ những thành quả của công cuộc cải cách ruộng đất mà 810.000 hecta ruộng đất của đế quốc và địa chủ, ruộng đất tôn giáo, ruộng đất công và nửa công nửa tư đã bị tịch thu, trưng thu, trưng mua và đem chia hẳn cho 2.220.000 hộ nông dân lao động và dân nghèo ở nông thôn; 72,8% số hộ ở nông thôn miền Bắc được chia ruộng đất; số ruộng đất trực tiếp lấy từ tay địa chủ chia cho nông dân bằng 67,67% tổng số ruộng đất địa chủ chiếm hữu năm 1945; khi ruộng đất thuộc về nông dân đã phát huy tinh thần hăng hái sản xuất và lần đầu tiên trong lịch sử miền Bắc đã tự túc gạo, giải quyết được nạn đói giáp hạt…

Mặc dù quá trình cải cách ruộng đất có những sai lầm như: không thấy số đông bần, cố nông tiên tiến đã tham gia kháng chiến, đi đến không tin và không dựa vào những bần, cố nông đã tham gia tổ chức cũ, thậm chí còn đả kích vào một số bần, cố nông ấy, ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng người nông dân; không đánh giá đúng thái độ chính trị và vai trò của trung nông trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, dẫn đến không thực hiện đúng chính sách với trung nông, mà còn xâm phạm lợi ích của mốt số trung nông và đả kích nhầm một số trung nông… Những sai lầm này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng nhận thức hết sức nghiêm túc tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa II về tổng kết cải cách ruộng đất, Chính phủ cũng đã ban hành kế hoạch tiến hành sửa chữa sai lầm về cải cách ruộng đất năm 1956…, những kết quả sửa sai là: những cán bộ, đảng viên bị xử trí sai đã được khôi phục chức vụ; vai trò của bần, cố nông được nâng cao hơn và bần, cố nông, trung nông đoàn kết hơn; nông dân lao động, nhất là bần, cố nông và trung nông được chia ruộng đất; những người bị quy sai và xử trí sai trong cải cách ruộng đất đã được sửa thành phần, khôi phục danh dự và đền bù tài sản một cách tương đối thích đáng…

Từ những thông tin, dẫn chứng trên, chúng ta thấy thắng lợi trong cải cách ruộng đất là chủ yếu, sai lầm chỉ là thứ yếu, vậy mà Nguyễn Quang A với kiến thức hời hợt, nhận thức lệch lạc đã cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử, kích động hận thù trong quá khứ, nhất là sự đoàn kết giữa Đảng với nhân dân, giữa các giai cấp, tầng lớp bần, cố nông và trung nông; hành động của Nguyễn Quang A không chỉ xuyên tạc, bôi nhọ Đảng mà còn xúc phạm nghiêm trọng đến tinh thần tự tôn của hàng triệu triệu người nông dân khi đó.

Thứ ba, về chính sách đất đai Nguyễn Quang A cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam dùng chiêu bài sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý để cướp đất của người dân. Thực tế vừa qua, đã có một số quan điểm phản biện về luật đất đai, cho rằng có nhiều bất cập, nhất là khi thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…, dẫn đến các vụ việc tranh chấp phức tạp giữa người dân với chính quyền…; kiến nghị cần sửa đổi luật đất đai theo hướng trừ khu vực đất quốc phòng, an ninh, công cộng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội thì giao cho nhân dân được quyền sở hữu, quản lý, như vậy người dân sẽ quyết định trong trường hợp bị thu hồi đất. Tuy nhiên, vấn đề quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật thì việc khai thác, sử dụng đất đai mới đảm bảo hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước, đảm bảo sự thống nhất lợi ích của người dân và lợi ích quốc gia.

Tóm lại, những thông tin, đánh giá, nhận thức của Nguyễn Quang A trong bài viết “cướp, lừa, bạo lực” là hoàn toàn bịa đặt, cố tình xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ, xúc phạm đến uy tín của Đảng, tìm cách kích động, chia rẽ mối đoàn kết giữa Đảng với nhân dân và giữa các tầng lớp nhân dân với nhau. Dân tộc Việt Nam đã trải qua bao cuộc chiến tranh, đau thương mất mát để có được đất nước độc lập, tự do như ngày nay, chúng ta càng phải chân trọng những giá trị lịch sử, truyền thống tốt đẹp của cuộc cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta không bao giời chấp nhận một kẻ đi người lại truyền thống gia đình, dân tộc, một đứa con hoang, lạc loài của dân tộc Việt Nam như Nguyễn Quang A.

TRUNG QUỐC – 9.2020

Nguồn: Diễn đàn Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây