Quốc tế Cộng sản là sự kế tiếp hợp quy luật, phản ánh kết quả đấu tranh của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế suốt hàng thế kỷ được soi sáng và dẫn dắt bởi học thuyết khoa học và cách mạng – chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Sự ra đời và hoạt động của Quốc tế Cộng sản đã để lại những giá trị lịch sử không thể phủ nhận đối với phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và phong trào cách mạng trên toàn thế giới. Tuy vậy, các thế lực thù địch và chủ nghĩa cơ hội, luôn phủ nhận những giá trị của Quốc tế Cộng sản đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Sự chống phá càng gia tăng sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ.

Hiện nay, sự chống phá đó tiếp tục diễn ra quyết liệt khi các nước xã hội chủ nghĩa còn lại dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, song vẫn kiên định con đường, mục tiêu chủ nghĩa xã hội, thực hiện đổi mới, cải cách và tiếp tục phát triển. Cụ thể:

Ngày 16/3/2019 trên trang facebook có nick Nguyễn Hậu có đưa ra một khẳng định cho rằng: “Cộng sản cũng như loài đỉa mang bản chất của loài sống ký sinh (bám trên cơ thể của kẻ khác mà sống – không có khả năng độc lập), nếu không tham nhũng, không hút máu được thì chúng sẽ chết”.Đây là một quan điểm hết sức sai lầm, hoàn toàn sai trái với bản chất của chủ nghĩa cộng sản.

Lên án kiểu suy luận về ‘Cộng sản’ của Nguyễn Hậu

Nguyễn Hậu nhìn nhận ‘Cộng sản’ theo kiểu cố tình quy chụp, đổ lỗi

Như chúng ta đã biết Đỉa là loài động vật sinh sống chủ yếu bằng con đường ký sinh hút máu các loài động vật khác để tồn tại. Nếu không tìm được chủ thể giúp chúng sống ký sinh chúng sẽ chết.

Còn chế độ cộng sản chủ nghĩa là chế độ được xây dựng nhằm xóa bỏ hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa tư bản để xây dựng một xã hội không giai cấp, không có quyền tư hữu đối với tư liệu sản xuất, mà trong đó mọi người đều bình đẳng, không có hiện tượng “người bóc lột người” và tiến tới sự xóa bỏ nhà nước. Khi đó người với người là bạn, thương yêu lẫn nhau và ở đó năng suất lao động tăng lên rất cao, của cải làm ra đồi dào tới mức phân phối của cải theo nguyên tắc: “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” nghĩa là ở chế độ cộng sản người dân là chủ của đất nước, họ có đủ khả năng lo cho cuộc sống của mình.

Những quan điểm tiến bộ, cách mạng, đứng vững trên lập trường mác-xít khoa học và cách mạng của Quốc tế Cộng sản đã từng bước lấn át, đẩy lùi, khắc phục những quan điểm “lầm đường, lạc lối” của phái “tả khuynh”, cơ hội, xét lại; giảm bớt tác hại cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Điều đó không những làm trong sạch phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển mới và đúng hướng của phong trào. Lịch sử ra đời và tồn tại của Quốc tế Cộng sản cũng đồng thời là lịch sử đấu tranh không ngừng nghỉ chống các phần tử cơ hội, xét lại dưới mọi màu sắc, để khẳng định, bảo vệ và phát huy những giá trị của chủ nghĩa Mác – Lê-nin trong thực tiễn.

Cùng với đó theo như lý luận của các nhà kinh điển thì chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu tiên của chủ nghĩa cộng sản, là giai đoạn chuyển tiếp đi lên chủ nghĩa cộng sản mà ở đó vẫn còn nhà nước để lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Nguyên tắc phân phối của cải trong chủ nghĩa xã hội là “Làm theo năng lực, hưởng theo lao động”.

Như vậy với một xã hội mà năng suất lao động cao, con người đều bình đẳng, nhân dân là chủ của đất nước, không còn chế độ công quyền, không có cảnh tượng người bóc lột người thì có phải “bám trên cơ thể của kẻ khác mà sống” không? Bởi vậy ví von cộng sản với loài đỉa là điều hết sức phi lý.

Hơn nữa nguyên nhân đầu tiên có tính sâu xa, bản chất của tham nhũng là do chế độ người bóc lột người sinh ra. Như vậy xã hội cộng sản chủ nghĩa nơi mà không còn đất để chế độ người bóc lột người tồn tại thì liệu có cần dựa vào việc tham nhũng để con người tồn tại hay không?

Bởi vậy khẳng định “Cộng sản cũng như loài đỉa mang bản chất của loài sống ký sinh (bám trên cơ thể của kẻ khác mà sống – không có khả năng độc lập), nếu không tham nhũng, không hút máu được thì chúng sẽ chết” của ông Nguyễn Hậu là hoàn toàn không chính xác.

Ngày nay với sự phát triển của khoa học công nghệ các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta ngày càng tinh vi và phức tạp. Đặc biệt là việc tuyên truyền các thông tin sai lệch về Đảng và Nhà nước ta do vậy đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mưu đồ đó.

Bùi Tùng

Nguồn: Đấu trường dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây