19 C
Hanoi
Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2023

Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Trong thời đại ngày nay, vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin không những không giảm đi mà trái lại càng được nâng cao. Chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng để phân tích xu hướng phát triển của xã hội trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang phát triển mạnh mẽ

Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Từ khi ra đời cho đến nay Chủ nghĩa Mác-Lênin có sức sống mãnh liệt bởi vậy là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học về con đường giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột, tiến tới thực hiện sự nghiệp giải phóng con người. Học thuyết này được sáng lập bởi C. Mác, Ph. Ăngghen, sau đó được V.I. Lênin vận dụng và phát triển trong thực tiễn. Trên phạm vi thế giới, chỉ có chủ nghĩa Mác-Lênin phân tích đúng bản chất, phê phán chủ nghĩa tư bản sâu sắc nhất, triệt để nhất.

Chủ nghĩa mác- Lênin là học thuyết hoàn chỉnh nhất, sáng suốt nhất, là thế giới quan phương pháp luận khoa học làm cơ sở trong quá trình tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Người khẳng định: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản, “bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Lãnh tụ Hồ Chí Minh phê phán trực tiếp và đúng bản chất chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc cũng như các lực lượng thù địch với dân tộc Việt Nam, trên cơ sở đó, Người đề ra đường lối đấu tranh độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo cho cách mạng Việt Nam. Do vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.

Trong thời đại ngày nay, vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin không những không giảm đi mà trái lại càng được nâng cao. Chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng để phân tích xu hướng phát triển của xã hội trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang phát triển mạnh mẽ.

Đại hội VII của Đảng khẳng định Chủ nghĩa Mác- lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của Internet và không gian mạng, các vấn đề phức tạp nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường; các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong và ngoài nước đã và đang dùng “trăm phương, nghìn kế” để bôi nhọ, phủ định, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các thế lực thù địch cho rằng Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời (bởi vì họ cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin ra đời từ những điều kiện kinh tế – xã hội của thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX nên không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay; CNXH hiện thực được xây dựng theo học thuyết của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I. Lênin ở Liên Xô, các nước Đông Âu đã bị sụp đổ; điều kiện kinh tế và xã hội ở các nước tư bản phát triển hiện nay được cải thiện rất nhiều so với ở các nước đi theo con đường XHCN, do đó CNTB là ưu việt…). Hiện nay, trong công cuộc phát triển đất nước ta bên cạnh những thuận lợi, cơ hội thì cũng còn xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức như: những hạn chế, khuyết điểm trong công tác Xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước vẫn còn tồn tại, có những khuyết điểm chưa, chậm được khắc phục kịp thời; tình hình thế giới biến đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường; sự tấn công của các thế lực thù địch và phản động ngày càng tinh vi hơn; còn một bộ phận cán bộ, đảng viên do thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị nên có sự dao động về hệ tư tưởng, về chủ nghĩa xã hội, về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận thức của một số ít cán bộ, đảng viên có sự mơ hồ, không phân biệt đúng – sai ở tầm quan điểm về những vấn đề lớn, như đánh giá về bản chất của thời đại, về chủ nghĩa tư bản (CNTB), về CNXH, về chủ nghĩa Mác-Lênin, về nguyên nhân sự sụp đổ của Liên Xô, về thời kỳ quá độ và định hướng XHCN ở nước ta, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… Vì vậy, hơn lúc nào hết, việc tiếp tục đi sâu nghiên cứu, vận dụng, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới đang trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay.

Hiện nay, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới cần tập trung vào một số giải pháp sau:

Cán bộ, đảng viên và nhân dân phải kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên quyết, chủ động vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền sâu rộng, kết hợp với nghiên cứu phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay bằng việc làm cụ thể thiết thực, tích cực đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả, bám sát thực tiễn, nâng cao tính thiết thực, tránh chạy theo hình thức, chạy theo bằng cấp.

HỮU HÙNG

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
455FollowersFollow
48SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG