29 C
Hanoi
Thứ Năm, Tháng Mười 5, 2023

Nhất nguyên về chính trị, tư tưởng – nhân tố đảm bảo sự trường tồn của Đảng ta!

Từ khi ra đời ngày 3 – 2 – 1930 cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Đây chính là nhân tố quan trọng, không chỉ quyết định trực tiếp đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam mà còn đảm bảo sự trường tồn của một chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Nhận trọng trách lịch sử giao phó, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã quyết tâm ra đi tìm kiếm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi “đêm trường nộ lệ”. Trên hành trình ấy, Người đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và khẳng định đây là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Có lý luận soi đường dẫn lối, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã từng bước chuẩn bị chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua và lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động.

Nhất nguyên về chính trị, tư tưởng - nhân tố đảm bảo sự trường tồn của Đảng ta!Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ VII (24-27/6/1991)

Chủ nghĩa Mác – Lênin không chỉ là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan khoa học và phương pháp luận mácxít, đánh giá mọi sự vật hiện tượng một cách khách quan, toàn diện, phân tích cụ thể theo tinh thần biện chứng mà còn chỉ ra con đường mới, lực lượng mới, mục tiêu mới, mà theo lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc không có lý luận nào có khả năng dẫn dắt cách mạng giải phóng dân tộc bằng chủ nghĩa Mác – Lênin. Vì vậy, ngay từ khi ra đời năm 1930, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vạch ra trong đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc tại Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã chỉ rõ mục tiêu, phương hướng “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để tiến tới xã hội cộng sản”. Mục tiêu, phương hướng ấy là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam để giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp, trong đó, vấn đề dân tộc được đặt lên hàng đầu và thực hiện qua hai giai đoạn. Trước hết phải đánh đuổi thực dân Pháp và phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc, sau đó tiến lên xã hội cộng sản. Đây chính là sự sáng tạo của Đảng ta về Cách mạng giải phóng dân tộc ở một nước thuộc địa nửa phong kiến đi theo con đường cách mạng vô sản, gắn độc lập dân tộc với CNXH. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết, là tiền đề đi tới CNXH. Độc lập dân tộc thể hiện ở chỗ giành và giữ chính quyền dân chủ nhân dân, chuẩn bị tiền đề đi lên CNXH, hai giai đoạn cách mạng không có bức tường thành ngăn cách, kết thúc giai đoạn 1 đồng thời mở đầu giai đoạn 2. Kết quả của sự vận dụng sáng tạo ấy đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 “long trời lở đất”, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2 – 9 – 1945), mở ra thời đại Hồ Chí Minh. Trong Tuyên ngôn độc lập đọc trước quốc dân đồng bào vào ngày 2 – 9 – 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”.

Chính quyền là vấn đề Cơ bản của mọi cuộc cách mạng, như Lênin đã chỉ ra “Giành chính quyền đã khó, giữ chình quyền càng khó hơn”. Vì vậy, khi chính quyền vừa về tay nhân dân – điều kiện tiên quyết để Việt Nam thực hiện giai đoạn tiến lên xây dựng CNXH, cũng là lúc chính quyền cách mạng non trẻ đang có nguy cơ bị mất! Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin về giải quyết mối quan hệ bên trong và bên ngoài, lợi dụng mâu thuẫn trong ngũ kẻ thù để cô lập, thêm bạn bớt thù, đồng thời chĩa mũi nhọn tấn công trực diện vào kẻ thù chính, trực tiếp của dân tộc Việt Nam – thực dân Pháp có sự hỗ trợ của Mỹ. Đảng ta đã nhân nhượng, tránh đối đầu với nhiều kẻ thù cùng lúc, để có “thời gian vàng” chuẩn bị cho cuộc kháng chiến mà dân tộc Việt Nam khó trách khỏi. Khi thực dân Pháp bội ước, cũng là lúc sức mạnh của toàn dân tộc trào dâng, vùng lên hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hòa mình vào cuộc kháng chiến “toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là chính”, để rồi 9 năm sau, dân tộc ta làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, chứng minh chân lý thời đại “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới”.

Miền Bắc hoàn toàn độc lập, đi lên xây dựng CNXH, trong khi miền Nam “máu vẫn chảy”, nhân dân vẫn sống rên xiết dưới gót giày của đế quốc Mỹ và tay sai. Thời gian này, tư tưởng cách mạng không ngừng của Chủ nghĩa Mác-Lênin một lần nữa trở thành nền tảng tinh thần, kim chỉ nam để Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạch định đường lối tiến hành đồng hai chiến lược cách mạng: cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Thực hiện đường lối này, hơn 20 năm sau đó, bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã đưa non sông Việt Nam về một mối, cả nước đi lên xây dựng CNXH – điều mà chưa có bất kỳ một đảng nào trên thế giới làm được như Đảng Cộng sản Việt Nam, mặc dù trong thời điểm, hoàn cảnh lịch sử của rất nhiều đất nước chia cắt đất như Việt Nam: nước Đức, Bắc và Nam Triều Tiên… Với đường lối độc lập, tự chủ, sáng tạo ấy, Đảng ta đã bổ sung, làm phong phú kho tàng chủ nghĩa Mác – Lênin về đường lối tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến, đưa non sông Việt Nam liền một dải.

Mục tiêu độc lập dân tộc đến đây đã hoàn thành. Cả nước bước vào thời kỳ xây dựng CNXH cũng là lúc đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn, thách thức, vừa tìm tòi, thử nghiệm đường lối phát triển kinh tế – xã hội trước nguy cơ khủng hoảng của hệ thống XHCN, vừa đối mặt với các cuộc chiến tranh ở hai đầu biên giới. Yêu cầu bức thiết đặt ra: Đổi mới hay là chết? Theo lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ ra: Đổi mới là bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, bởi mọi sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan luôn luôn vận động biến đổi phát triển không ngừng, cái mới ra đời thay thế cái cũ trên cơ sở phát triển cao hơn. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, ý thức xã hội tác động trở lại tồn tại xã hội mà tồn tại xã hội luôn luôn vận động biến đổi phát triển đòi hỏi ý thức xã hội cũng phải thay đổi theo. Trên cơ sở ấy, năm 1986, Đảng ta đã khởi xướng và thành công công cuộc đổi mới, toàn diện, đồng bộ đất nước, từ đổi mới kinh tế đến đổi mới chính trị, văn hóa, xã hội; từ đổi mới tư duy, nhận thức, tư tưởng đến đổi mới hoạt động thực tiễn, đổi mới tổ chức, cán bộ và phong cách công tác, coi đó là “yêu cầu bức thiết của sự nghiệp cách mạng, là vấn đề có ý nghĩa sống còn”. Vì vậy, năm 1991, khi lá cờ đỏ búa liềm của Liên xô từ từ bị kéo xuống từ nóc điện CREMLIN, báo hiệu sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên xô và các nước XHCN Đông Âu, CNXH lâm vào thoái trào, các thế lực thù địch, cơ hội, bất mãn chính trị không ngừng xuyên tạc, công kích nhằm đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người chống CNXH đã hí hửng cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, không còn giá trị định hướng, còn những người cơ hội thì hoài nghi, dao động, mất lòng tin vào tính cách mạng, tính khoa học của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,… cũng là lúc Việt Nam tiến hành Đại hội lần thứ VII của Đảng. Trong văn kiện Đại hội lần thứ VII năm 1991 đã đưa ra những chủ trương, quyết sách phát triển đất nước, trong đó, đặc biệt đề cập đến nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lênin và bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh, chính thức đưa vào văn kiện “Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động”. Nội dung này tiếp tục được Đảng ta khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng , Hiến pháp năm 2013 và văn kiện các kỳ Đại hội Đảng đều khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”[1]. Sự khẳng định đó là minh chứng, Đảng ta trong quá trình lãnh đạo, luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của mình; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xem đây là một nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tiếp tục mục tiêu, con đường cách mạng đã lựa chọn, cùng với đường lối phát triển kinh tế – xã hội, Đảng ta không ngừng bảo vệ nền tảng tư tưởng, coi trọng công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến sức mạnh, uy tín của Đảng. Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 26-6-1992, (khóa VII), về “Một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng”. Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 2-2-1999, của Hội nghị lần thứ 6 (lần 2) (khóa VIII), về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-1-2012, của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị quyết số 04/NQ-TW, ngày 30-10-2016, của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”… là những quyết sách giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm của Đảng trước nhân dân, trước vận mệnh dân tộc. Song, lợi dụng điều này, các thế lực thù địch đã sử dụng mọi biện pháp, thủ đoạn để đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng hòng gây hoang mang, dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa; xuyên tạc, thậm chí phủ nhận chủ nghĩa Mác  - Lênin, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin. Chúng lợi dụng, khoét sâu những thiếu sót trong công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, cũng như những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên để gây dao động về tư tưởng, gây mất lòng tin, thiếu đồng thuận trong nhân dân, kích động, chia rẽ nội bộ để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta[2]. Chúng xuyên tạc, đưa ra những quan điểm sai trái với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định trong Điều 4 Hiến pháp 2013, mà trọng tâm là xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng; phá bỏ nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; vu cáo Đảng chiếm quyền của dân, vi phạm dân chủ, nhân quyền, “độc đoán, đảng trị”; đối lập Đảng với Nhà nước và đối lập Đảng, Nhà nước với nhân dân… Chúng ngang nhiên thực hiện nhiều chiêu trò thực hiện “phi chính trị hóa”, vô hiệu hóa quân đội, tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Họ tấn công, phủ định, xuyên tạc học thuyết Mác – Lênin, đưa ra các luận điệu cổ vũ cho bạo lực, chiến tranh; phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò và thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, họ còn bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhiều thủ đoạn tinh vi; chống phá chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Phương thức chống phá của họ chủ yếu là sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là xuất bản báo chí ở nước ngoài, sản xuất băng, đĩa hình chuyển về trong nước; tài trợ cho một số cơ quan báo chí nước ngoài chuyên chống phá Việt Nam… Họ sử dụng internet và truyền thông xã hội để chống phá; lợi dụng những hạn chế trong quản lý nhà nước để kích động biểu tình trái phép và xuyên tạc đường lối; tổ chức các hội thảo đòi xem xét lại các vấn đề liên quan đến lịch sử phát triển của nhân loại… Cách làm của họ âm thầm và lâu dài nhưng tác hại thực sự rất khó lường… đến không nhỏ đến nền tảng tư tưởng, sự tồn vong của chế độ chính trị nước ta…

Yêu cầu bức thiết nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới đặt ra, ngày 22 – 10 – 2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Nghị quyết cũng chỉ ra rằng: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày nay, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị”[3]. Nghị quyết này đã và đang đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả không nhỏ, tạo sức mạnh phản bác, đấu tranh lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Kế thừa và phát huy những kết quả đó, thời gian tới, chúng ta cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau đây:

Một là, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt, là đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng, Nhà nước phải thường xuyên tăng cường trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bồi dưỡng lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm việc học tập các môn lý luận chính trị được tiến hành một cách thực chất hơn, để người học nắm được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cơ sở xem xét, phân tích, đánh giá thấu đáo các vấn đề chính trị – xã hội diễn ra trong đời sống hiện thực. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Ðảng. Các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động… làm nguy hại an ninh quốc gia; tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với việc phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, tăng cường gắn kết hơn nữa giữa việc thực hiện Nghị quyết 35 với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019, của Bộ Chính trị, “Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực và sức mạnh lãnh đạo thành công sự nghiệp CHN, HĐH đất nước.

Ba là, tổ chức tốt cuộc đấu tranh vạch trần những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho mọi tầng lớp nhân dân, trước hết là cán bộ, đảng viên nhận rõ mục tiêu sâu xa của các quan điểm sai trái. Tích cực chống lại các khuynh hướng đem đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác  - Lênin, hòng phủ nhận vai trò của cả chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu và truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách có hệ thống, bài bản, đi vào chiều sâu.

Bốn là, chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội; xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong đấu tranh vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Trải qua muôn vàn khó khăn, thách thức, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu, con đường đã lựa chọn, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Trên hành trình thực hiện mục tiêu ấy, Đảng ta luôn chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Sự kiện định này, không chỉ đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mà còn đảm bảo sự trường tồn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phạm Nhung-Chu Tùng

[1] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 88

[2] Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Vững bước trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Lý luận chính trị, H, 2018, tr.5

[3] Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
456FollowersFollow
48SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG