25 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023

Tinh giảm biên chế và công tác cán bộ phải gắn liền với nhau

Thời gian qua, các cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị trong hệ thống chính trị đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Việc này đã góp phần tiết kiệm chi thường xuyên trong năm 2019 khoảng 10.000 tỉ đồng và tăng chi cho đầu tư phát triển.Tinh giảm biên chế và công tác cán bộ phải gắn liền với nhau

Tinh giảm biên chế tiết kiệm cả tỷ đồng mỗi năm

Chiều ngày 30.9, Ban Tổ chức T.Ư đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng, nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 4.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 71 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội; đại diện Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại diện một số cơ quan của Đảng ở Trung ương cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương.

Hiện nay vẫn còn nhiều bất cập quanh việc tinh giản biên chế

Trong quý 3, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã thực hiện việc tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh đó, tham mưu Tiểu ban Điều lệ Đảng tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; hoàn thiện dự thảo tờ trình, báo cáo tổng kết trình Bộ Chính trị; tham mưu cấp ủy tổng kết 5 năm thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng.

Về công tác cán bộ, ngành Xây dựng Đảng đã tham mưu phê duyệt quy hoạch đối với 372 lượt cán bộ các chức danh diện T.Ư quản lý; trình Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII đối với 184 người.

Ngoài ra, ngành cũng đã tham mưu phối hợp thẩm định 667 lượt nhân sự diện T.Ư quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 907 trường hợp diện T.Ư phải thẩm định.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng đã tổ chức 17 đoàn với 339 lượt cán bộ đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài theo chương trình Đề án 165 (Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước) và 6 đoàn cán bộ theo thỏa thuận hợp tác đào tạo với các nước…

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, Ban Tổ chức T.Ư cho hay, tới 30.6, toàn hệ thống chính trị đã giảm 3 đầu mối (đang hoàn thiện thủ tục để giảm thêm 1 đầu mối) trực thuộc T.Ư, 61 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh, 485 đầu mối trực thuộc cấp huyện; 7 tổng cục và tương đương; 87 cục, vụ, 73 đơn vị sự nghiệp thuộc ban, bộ, ngành T.Ư; giảm gần 15.200 cấp trưởng, cấp phó; đã tinh giản được khoảng 97.900 biên chế….

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã góp phần tiết kiệm chi thường xuyên trong năm 2019 khoảng 10.000 tỉ đồng và tăng chi cho đầu tư phát triển.

Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, công tác xây dựng nội bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đạt được những kết quả tích cực. Đã hoàn thành việc tổ chức 2 lớp tập huấn kiến thức xây dựng Đảng năm 2019 cho gần 300 phóng viên, biên tập viên tại khu vực miền Bắc và miền Nam. Chế độ giao ban trực tuyến trong Ngành được duy trì nền nếp, thường xuyên đổi mới cách triển khai theo hướng thảo luận chuyên đề, giới thiệu mô hình mới, chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Như vậy việc thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, năm 2019, các cơ quan nhà nước tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế để hoàn thành mục tiêu giảm 10% biên chế vào năm 2021.

Đi cùng với tinh giảm là nâng cao chất lượng cán bộ đảng viên

Cùng với chuyện tinh giảm biên chế thì việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Chỉ thị của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.”

Đảng ta luôn quan tâm và đã đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ngay từ ngày thành lập đến nay, nhất là trong những năm đổi mới. Đây được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng.

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên. Tính đến ngày 31/12/2017, toàn Đảng có 4.921.129 đảng viên, sinh hoạt ở 270.046 chi bộ thuộc 57.794 tổ chức cơ sở đảng.

Đại đa số đảng viên có ý chí rèn luyện, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác kết nạp đảng viên đã đạt nhiều kết quả quan trọng, số đảng viên mới được kết nạp tăng nhanh. Từ năm 2011 đến năm 2017, toàn Đảng kết nạp được 1.461.701 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp 209.572 đảng viên.

Chất lượng và cơ cấu đảng viên chuyển biến theo hướng tích cực, tỷ lệ đảng viên trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo ngày càng tăng; trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ được nâng lên.

Việc rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng được các cấp ủy tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Từ 2011 đến 2017, toàn Đảng đã sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên 50.938 đảng viên, trong đó xóa tên do vi phạm 38.519 đảng viên, chưa kể 12.499 đảng viên bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.

Việc rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng có chiều hướng gia tăng, năm 2011 là 6.005 đảng viên, năm 2013 là 7.413 đảng viên, năm 2015 là 6.458 đảng viên, năm 2017 là 9.822 đảng viên… Lâu nay, công tác cán bộ đã được bàn nhiều, nhưng công tác đảng viên còn ít bàn đến, mặc dù đó là công tác rất quan trọng.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, dân số nước ta có 25 nghìn người thì có 5 nghìn đảng viên, vậy mà Đảng đã lãnh đạo cách mạng thành công. Bây giờ cả nước có hơn 90 triệu dân, trong đó có khoảng 5 triệu đảng viên, đông nhưng không mạnh chính là vì chất lượng đảng viên.

Trước hết là về tư tưởng chính trị, có trung thành tuyệt đối với Đảng, với đất nước, với nhân dân không; phẩm chất đạo đức có gương mẫu đi đầu, đi trước thiên hạ, vui sau thiên hạ hay không…

Chính vì vậy, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII đã đặt vấn đề nâng cao chất lượng đảng viên, đây là vấn đề rất cần thiết, cấp bách. “Đảng viên tốt mới có cán bộ tốt, chi bộ tốt thì đảng mới mạnh, mới lãnh đạo đất nước phát triển,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Hồng Đinh

Nguồn: Cánh cò

CÓ THỂ BẠN MUỐN XEM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

KẾT NỐI

0FansLike
450FollowersFollow
44SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

LUẬN BÀN-PHẢN BIỆN

ĐỐI TƯỢNG