Lịch sử quá trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ngay từ năm 1930 đến nay gắn liền với cuộc đấu tranh hết sức quyết liệt nhằm chống lại những ảnh hưởng của chủ nghĩa cơ hội: Chống ảnh hưởng của chủ nghĩa cơ hội xét lại Tờrốtkít, chủ nghĩa cơ hội xét lại hiện đại.

Nhận diện chủ nghĩa cơ hội xét lại Tờrốtkít, thấy được tính chất nguy hại của nó đối với phong trào cách mạng vô sản thế giới nói chung và đối với phong trào cách mạng Việt Nam nói riêng; thấy được cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại ảnh hưởng của chủ nghĩa cơ hội xét lại Tờrốtkít đối với cách mạng Việt Nam là điều hết sức quan trọng. Theo Lênin: Chủ nghĩa cơ hội là sự hi sinh những lợi ích căn bản chỉ vì những lợi ích cục bộ, kịp thời (Lênin, Toàn tập, tập 42, Nxb TB, M. 1977, tr. 70)

Chủ nghĩa cơ hội Tờ rốt kít và bài học kinh nghiệm về đầu tranh chống Chủ nghĩa cơ hội Tờ rốt kít của Đảng ta

Chủ nghĩa cơ hội Tờrốtkít là một sự biến dạng của chủ nghĩa cơ hội Mensơvích trong Đảng dân chủ xã hội Nga, một trào lưu chính trị cơ hội mà người sáng lập là Tờrốtxky. Chủ nghĩa cơ hội Tờrốtkít là kẻ thù của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa cơ hội Tờrốtkít là chủ nghĩa cơ hội “tả” khuynh, có xuất xứ từ Nga, chống lại V. I Lênin, chống lại chính quyền Xôviết non trẻ.

Chủ nghĩa cơ hội có nguồn gốc từ Nga nhưng xâm nhập vào Việt Nam không phải trực tiếp từ nước Nga mà từ tổ chức “Đệ tứ quốc tế” ở Pháp và thông qua hai nhân vật chính là Tạ Thu Thâu và Nguyễn Thế Truyền.

Chủ nghĩa cơ hội Tờ rốt kít ở Việt Nam không phải sản sinh từ phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam mà chúng là bọn cơ hội, phản động được du nhập từ nước ngoài vào.

Tính chất cơ hội, phản động của chúng là chống phá cách mang một cách thâm độc, nham hiểm theo kiểu dấu mặt, trá hình bằng những lời lẽ mỵ dân, những khẩu hiệu cực tả. Chúng lôi kéo, lừa gạt quần chúng, nhưng không lôi kéo nông dân mà luôn miệt thị nông dân.

Kinh nghiệm Đảng lãnh đạo đấu tranh chống CNCH Tờrốtkít

  Phải nhận rõ tính chất cực kỳ phản động của bọn cơ hội Tờ rốt kít, kiên quyết đánh bại chúng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tránh hữu khuynh.

Nhiệm vụ đấu tranh chống bọn cơ hội Tờ rốt kít phải được thấu suốt trong mọi hoạt động của Đảng.

Trong đấu tranh phải nắm vững đường lối và chính sách của Đảng, phân biệt rõ bọn cơ hội Tờ rốt kít với những người lầm đường, lạc lối. Nắm vững phương tiện báo chí và mặt trận, bám sát quần chúng thường xuyên vạch trần bộ mặt phản động của chúng để quần chúng hiểu rõ và từ đó lôi họ về phía cách mạng.

Không ngừng nâng cao cảnh giác đối với âm mưu hoạt động chống phá của một số phần tử cơ hội Tờ rốt kít hoạt động ngầm ở trong nước và móc nối với nước ngoài./.

Văn Tư

Nguồn: Đấu trường dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây